Yucca


Dasylirion wheeleri

Dasylirion wheeleri
-15°C

Dasylirion wheeleri
Desert Spoon
-15°C
Delivery heigt 15 cm


euro 3.50


Stock: 6


Quantity  Phormium tenax atropurpureum

Phormium tenax atropurpureum
-15°C

Phormium tenax Atropurpureum
New Zealand flax
-15 ° C
Delivery Height: 10-15 cm


euro 4.50


Stock: 0


Quantity  Yucca brevifolia

Yucca brevifolia
-20°C

Yucca brevifolia -20°C
Joshua tree
10 cm


euro 3.50


Stock: 3


Quantity  Yucca rostrata

Yucca rostrata
-15°C

Yucca rostrata
-15 ° C
Delivery Height: 15 cm


euro 3.50


Stock: 7


Quantity